Tallers Teixidó

Logo Tallers Teixido Bosch Car Service Olot

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER informa de les dades següents:

Raó social: SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER
NIF: 46673382B
Domini: tallersteixido.com
Adreça postal: C/ França 92 – 17800 Olot – Girona
Adreça Electrònica: teixido@bosch-bcs.com
Telèfon: 972 26 12 17

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER confereix la condició de usuari.

El lloc web de SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar el enllaç corresponent.

S’entendrà que SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER té el coneixement efectiu a què fa referència el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que es impossibiliti l’accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.


SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per 
la navegació per Internet podria patir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER es reserva el dret a realitzar les modificacions que considereu oportunes, sense avís previ, en el contingut del vostre lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions dús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Els canvis als
que fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.


Aquestes modificacions es poden fer a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors. 

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents a cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que no s’incorpori l’IVA al preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà al usuari visualitzar el preu final complet. Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent-hi, si escau, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al vostre funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER.

Certificat SSL

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER i l’usuari.

SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER disposa d’un certificat de seguretat utilitzat per CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’usuari vol presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic teixido@bosch-bcs.com. Així mateix,SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considereu oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran celebrats al lloc on aquest tingui la seva residència habitual. 

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, presumiran celebrats al lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia d’acord amb l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 13 de setembre de 2022

Desplaça cap amunt