Tallers Teixidó

Logo Tallers Teixido Bosch Car Service Olot

Política de privacitat de TALLERSTEIXIDO.COM

Dades del propietari de la web

Raó social: SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER
NIF: 46673382B
Domini: tallersteixido.com
Adreça postal: C/ França 92 – 17800 Olot – Girona
Adreça Electrònica: teixido@bosch-bcs.com
Telèfon: 972 26 12 17

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de  SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER amb NIF 46673382B i domicili social situat a C/ França 92 – 17800 Olot – Girona, i que a continuació es relacionen les seves respectives inalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

Tractaments realitzats

Accions
comercials
formulari web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’atendre les vostres consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Gestió d’usuaris web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de lusuari
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Newsletter

Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per fer els enviaments
corresponents.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònic

Instal·lació de cookies

Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

Usuaris web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Drets dels interessats

SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant el responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. En relació a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
 • Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en linterès legítim o linterès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.
 • Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrits anteriorment haureu de seguir les següents indicacions:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça CARRER FRANÇA 92,17800 OLOT(GIRONA) (a l’atenció de SANTIAGO TEIXIDOR MASSOLIVER) o bé a través de correu electrònic a per correu electrònic a teixido@bosch-bcs.com.
 • L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·licite l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:
  • S’haurà d’identificar fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se li sol·licitarà que esmeni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar , etc.)
  • La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretenen exercir). Si no fa referència a un tractament concret se li facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les seves dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
  • La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la
   recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat

Darrera actualització: 23 de setembre de 2022

Desplaça cap amunt